Strona głowna
Strona GłównaO projekcieKresowiacyLinkiKsięga GościWyszukiwarkaKontakt

Projekt Zakończony

Polacy z Kresów Wschodnich
na Warmii i Mazurach

Przenikanie się dziedzictwa kulturowego
jako podstawa zrozumienia
współczesności regionu

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie realizuje projekt,
którego ideą jest stworzenie zbioru zabytków dokumentujących życie i losy obecnych mieszkań­ców Warmii i Mazur, mających korzenie wschodnie, a więc tych, którzy po II wojnie światowej zostali przesiedleni z terenów obecnej Litwy, Ukrainy i Białorusi.
Celem projektu jest zebranie pamiątek osobistych, fotografii, dokumentów urzędowych, przedmiotów codziennego użytku, listów czy wspomnień, które pozwolą opowiedzieć historię naszych rodaków ze Wschodu, którzy obecnie zamieszkują tereny Warmii i Mazur, a także zaświadczą o pamięci prze­chowanej przez ich potomków, przyjaciół i sąsiadów.


Jednym z priorytetów jest również stworzenie Archiwum Historii Mówionej. Jego głównym zadaniem będzie utrwalenie relacji przesiedleńców i dotarcie z kamerą i mikrofonem do tych, którzy zechcą opowiedzieć swoją historię. Pamiątki przekazane do zbiorów Muzeum będą potraktowane z największą troską, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami muzealnymi. Zostaną podjęte wszelkie wysiłki, aby uchronić od zniszczenia pozyskane dokumenty, pamiątki osobiste, fotografie itp. Rzeczy, których właściciele nie zechcą przekazać do Muzeum, za ich zgodą, zostaną zarchiwizowane w formie elektronicznej i zwrócone. Przewidujemy również cykliczne zbiórki pamiątek w naszych oddziałach: Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim, Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu, Muzeum w Mrągowie, Muzeum Mazurskim w Szczytnie oraz w Galerii Zamek w Reszlu.

Eksponaty można przekazywać
do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
ul. Zamkowa 2,
do Głównego inwentaryzatora, pok. nr 9,
kierownikowi projektu
dr
Kindze Raińskiej,


Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9.00-14.00,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
( tel. 89 527 95 96 wew. 29
lub tel. kom. 513 126 543).
Chęć uczestnictwa w wywiadach prosimy zgłaszać
pod tymi samymi numerami telefonów.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Adres ul. Zamkowa 2

10-074 Olsztyn

Tel. 89 527 95 96 wew. 29

Fax. 89 527 20 39

e-mail: digitalizacja@muzeum.olsztyn.pl

www.muzeum.olsztyn.pl

Projekt realizowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Finished project

Poles from the Eastern Border Territories
in Warmia and Mazury

Penetration of the Cultural Heritage
as the Basis for Understanding
the Present Days of the Region

The Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn has implemented the project, of which the idea is based on creating the collection of the objects of cultural heritage, documenting the ordinary life and fates of the contemporary inhabitants of Warmia and Mazury - people who have had the Eastern origin, so in fact, theses residents who after World War II used to be transferred from the territories of present Lithuania, Ukraine and Belorussia.
The objective of the project is to collect the personal souvenirs, photographs, official documents, objects of everyday usage and letters or memoires. These documents will enable to tell the story of our compatriots from the East, who at present have lived in the region of Warmia and Mazury, as well as to give the evidence of the memories, maintained by their posterity, friends and neighbours.

One of the priorities of the project is establishing the Archive of Oral History, as well. Its main task will be recording the relations of the displaced people and reaching these residents who are willing to tell us their stories by means of the camera and microphones in order to use their voice to tell the stories.The souvenirs submitted for the Museum will be treated with the greatest concern in accordance with the obligatory principles and museum regulations. Much of our efforts will be taken in order to protect the obtained documents, personal souvenirs, photographs against the destruction. The objects of which the owners will not be willing to hand them over to the Museum will be archivized (in accordance with their owners permission) and given them back. Furthermore, it is anticipated that the cyclic collections of the souvenirs will be organized in our Branches: Warmia Museum in Lidzbark Warmiński, Johann Gottfried Herder Museum in Morąg, Museum in Mrągowo, Mazury Museum in Szczytno and the Castle Gallery in Reszel.

The exhibits historical pieces may be submitted
for the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn,
address: 2 Zamkowa Str,

to the History Department, room nr 9,
to the Project Leader
Mrs Kinga Raińska,


M.A. on Monday to Friday,
opening hours: 9.00am - 2.00pm,
prior to the phone call
(tel. nr +48- 89/527-95-96
ext. 29 or mobile +48 513-126-543).
The potential interviewers willing to participate in the interviews are cordially invited to call the above mentioned numbers.

The Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn
Institution of the Warmia-Mazury Voivodship Self-government

Address: 2 Zamkowa Str,

10-074 Olsztyn

Tel. + 48 89 527 95 96

Fax +48 89 527 20 39

e-mail: digitalizacja@muzeum.olsztyn.pl

www.muzeum.olsztyn.pl

The project is implemented with the funds of the
Ministry of Culture and National Heritage

and
the Warmia-Mazury Voivodship Self-Government

Jeśli Państwo mają jakieś uwagi, proszę napisać do autora strony, mgr Paweł Kowalkowski

Strona glowna